سیمرغ در ارتفاع ۴۷۰ کیلومتری

به گزارش تیتر نیوز:

سیداحمد حسینی سخنگوی وزارت دفاع و نیروهای مسلح گفت: کشور پس از دستیابی به فضا و پرتاب ماهواره کوچک با کمک ماهواره، ماهواره کوچکی را به فضا پرتاب کرد و توسعه پرتابگرهای توانمندتر مورد توجه قرار گرفت. طراحی و توسعه یافته است.” قرارگاه فضایی امام خمینی (ره) و ماهواره سیمرغ در برنامه صنعت هوافضای کشور قرار گرفت.
حسینی درباره عملیات ماهواره در سیمرغ گفت: پرتاب با بهره برداری از اجزای پایگاه فضایی و فازهای ماهواره به درستی انجام شد و در نهایت اهداف تحقیقاتی این ماهواره محقق شد.
وی توضیح داد: برای اولین بار در این ماموریت اکتشافی فضایی سه محموله تحقیقاتی در ارتفاع 5 کیلومتری در یک زمان و با سرعت 5 متر بر ثانیه به فضا پرتاب شد.
سید احمد حسینی با بیان اینکه داده های تله متری از فرآیند پرتاب در این پرتاب به طور کامل شمارش شده است، افزود: شی.

خروج از نسخه موبایل