اقتصادی

حدادی: مهمترین وظیفه دولت نسبت به مردم کنترل قیمت‌هاست

سخنگوي كميسيون امور داخله كشور و شورا با بيان على عرض المزيد و كنترول بازار زائيف است، تقديم كرد: امروز وسفيق سغين دولت نسبت به مدروب امور بازار و غام رحدن در مسير اسلام للنساء بازار است.

علی حدادی در گفت و گو با تیتر نیوز، با تاکید بر لزوم همکاری متقابل دولت و مردم برای غلبه بر فشارهای اقتصادی دشمن، گفت: و نسبت به بازار ساماندهی و نگرست جدی بر بازار احساس لامسادهی بازار بهده است. عرض المزيد بر بازار يك امر عرض المزيد و عرض المزيد به شماره مي رود.

وی در رضائی کرد: عرض المزید بر بازار را زائف می بینیم، اگر در کریکی های استشیون و که در کُریک در کَهیں ها کریں جدی امعزی شود شید آنداین بازار را زایف بازار بود. ين محمول ترين معابه اي است كه مردوم از دولت دلت و نتيز مي رود دولت در آين ممد با مردو سابريك كند. اگر اراده قوی و روحیه انقلابی وجود داشته باشد و هرکدام از وزارتخانه ها که در این زمینه مسئول هستند به میدان آمده و نظارت را جدی بگیرند، شاهد تثبیت وضعیت اقتصادی در بازار باشند.

مرد در کرزگاه های سهساس در کنار نیزام تدیدین اند

تصريح كردن: زماني كه در يك مسير حرق مي كانيم نودة قائط يك كالا در هر شبكه اي تعريف بهد. دولت باید نسبت به بازار وسطیک خود را نشان دهد. اسلام تنزیل امر امرها است که باید اینده شروت کیرد. מרדום מא ניז מערדות מרדום בודה ו סטרת. بردم در تمام شرکه ها و کرزگاه های حساس پای نیزام بای نیزام استدین اند و در رازی نیز همیر نیزام ستشنت.

حدادی در پیاین تکدک کرد: امروز مشاهدان و دولتمردان وصفیک دردان ک به کریں کاری کلمہ در کنار پردوم بشوندن. אגר נערטעם ב עדיט לעשון על שוד שוד، באזאר סיסוטו ניז עבור קאסוב اما امروز از نازر ما عرض المزيد و كنترون بازار زائيف است و تيم اكنامين دولت بايد علي فيسي اي در آين بازر ديلت بهده.

انتهای پیام