عمومی

در سایه شاه؛ روایت ۳۳ سال حکومت‌داری در اصفهان

درباره ذوالسلطان حکیم که 33 سال بر اصفهان و جنوب حکومت کرد تاکنون کتاب ها و پایان نامه های متعددی نوشته شده است، اما این اثر از جامعیت خاصی برخوردار است. تاریخ قاجار از چشم اصفهان مورد بحث قرار می گیرد و ظل سلطان به تفصیل درباره این شهر و تحولات مهم آن صحبت می کند. پرونده شهردین و تریاک درباره گروه های مذهبی و مذهبی مختلف شهر و جنبه های اقتصادی با تاکید بر کشاورزی و دخانیات است.

باب اول: سایه سلطان و بحث استعمال و حق دریانوردی در آن و اختلافات ناشی از آن.
فصل دوم درباره سقوط قدرت و پس از سال 1295 ق.
فصل سوم درباره فعالیت های آقا نجفی و دیگر روحانیون با بابیه در اصفهان و حکومت ظل السلطان و دولت قاجاریه است.
فصل چهارم روایت شورش علیه تنباکوی امتیاز در این شهر حائز اهمیت است.
فصل پنجم مقاومت در برابر انگلیس و سایر مبارزات تجاری علیه بیگانگان است.
فصل ششم و هفتم درباره فعالیت مبلغان مسیحی در اصفهان، مبارزه علما با آنها و جستجوی آنها برای مسیحی شدن یهودیان و سایر اقلیت ها است.
فصل هشتم ادامه ماجراهای اصفهان پس از تأسیس کنسولگری روسیه و درگیری با بابیه در سال 1321 ق.
فصل نهم: جستجوی مشروط ظل سلطان برای تصاحب پادشاهی نتیجه سقوط او بود. این کتاب تاریخ سیاسی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی شهر اصفهان در این دوره است. در آن از نقش آقا نجفی و برادرش حاج آقا نورالله و دیگر بزرگان مدینه معنوی به تفصیل یاد شده است. جنگ مخفیانه حکومت و روحانیون سال هاست که در این شهر جریان دارد و نمونه ای از تاریخ مخفی ایران در دوره قاجار به ویژه نیمه دوم است.

نویسنده کتاب خانم هایدی ع. نویسنده و مترجم مجید الدین کیوانی است. این کتاب شامل 648 مقاله است. منابع و کتابشناسی مفصل به علاقمندان در شناسایی منابع اصفهان کمک خواهد کرد. تاریخ انتشار 1400 / 2021 می باشد. متن چاپی کتاب انگلیسی در سال 2008 منتشر شد. شرح مترجم از کتاب روشن و نثر کتاب فارسی روان و قابل فهم است.

در سایه شاه;  سنت 33 سال حکومت بر اصفهان