عمومی

رفع مشکل آب از مهمترین اولویتهای استان کرمان است – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، محمدمهدی فداکار صبح چهارشنبه با اعضای مجمع نمایندگان استان کرمان دیدار کرد. اصطلاح: یکی از مشکلات اساسی استان کرمان مشکل خشکسالی و کم آبی است که تحت پوشش برنامه قرار گرفته است. ریختن در سفر رئیس جمهور جلسات متعددی برای بررسی این موضوع برگزار شد.

وی عنوان کرد: پروژه های استان کرمان برای این سفر برجسته شده و اولویت ها مشخص شده است.

او به نیمی از پروژه ها اشاره می کند کار کنید وی گفت: با پیشرفت فیزیکی 5 درصدی، این پروژه ها ارزش دیدن دارند وزارت و معاون اول رئیس جمهور در حال بررسی و حل موضوع است.

فداکار گفت: استان کرمان بهشت ​​ذخایر معدنی کشور محسوب می شود و ظرفیت های زیادی در این زمینه وجود دارد.

وی در ادامه بیان کرد: واگذاری اختیارات به شورای معدن راهکاری ضروری برای بسیاری از مشکلاتی است که در حال حاضر پیگیر آن هستیم.

وی خاطرنشان کرد: طرح گسترش اکتشافات معدنی در کرمان باید با کشف ظرفیت معدنی در کرمان و همچنین مواد معدنی غیرفعال افزایش یابد.