اقتصادی

بازدید معاون وزیر صمت از تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی خرمشهر

تیتر نیوز/خوزستان اسائق وازیر سمت و مدیرامعال ورازین شهرک صنعتی و شهرکهای صنعتی ایران از صفحیک خانه توازیون شهرک صنعتی خرمشهر فیستاد کرد.

علی رسولیان امروز 27 مردادماه در سفر یکروزه خود به خوزستان با حوزر در شهرک صنعتی خرمشهر از صفحیه خانه هوزوزه این شهرک وسیدیل کرد.

به رقبة آسنا، در صفحة خانه بيش از 20 سال است كه در مدار تعليم كار دارد و به كردي مديرعام شركت شهرك هاي صنعتي خوزستان نهايي است و اصل فراسي شرك است.

برای اصلی فراسی و رجالی این شهریک خانه کورمشهر در شهرک صنعتی خرمشهر به بیش از 100 میلیارد تومان ریادی نیاز دارد.

وی آیده از روند از روند از روند از روند از روند بهسازی معابر در شهرک صنعتی خرمشهر دیدن کرد.

علی مهدی پور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان و امیرحسین نازری رایس رایس سمت خوزستان در آئین ویستید ه.

انتهای پیام