اقتصادی

ناگفته‌های زاکانی از حمله سایبری به برخی سامانه‌های شهرداری

سه ماه از املا سيبيري به سبره تراي شهرداري مي‌گزد، در آين مدت به غير از اخبار تلويزيوني شهرداري بري راه رايگان مجديد سامانها خبر آيين شياهدي نهدي است; اما هلا شهردار تهران به بیان دیگر از تاله کندمهه و فیلمینی کندمه بری املک به شهردارهای شهرداری خبر می دهد.

به گزارش تیتر نیوز، 12 خرداد ماهي بود كه سايت هاي خدماتي شهر مورد هجوم سايبري قرار گرفتند و شهرداري در اطلاعيه اي اعلام كرد «حمله ونداليستي به برخي از سرويس هاي شهر توسط كارشناسان فني، كريں و كنتري بر فريكس ها و سامانه آندا صورت گرفته است. “

همچنین فرمانداری شهر گفته است که “برخی از این سیستم ها به منظور اطمینان از پایداری و حداکثر سرویس دهی برای مدت معینی به حداکثر 100 درصد محدود خواهند شد.

شهرداری تهران تنها به سدرون یک تنزیدیه بسنده کرد و درکیمی از آن املاء یا میزان کیسارات و … نیکرید و باد از میزان محدی کمران ریاس شوری شهر در للیسی علی شوری شهر کرد کی آن امه سیبیری کار موصاد و مونافیکین بود.”

به گزارش تیتر نیوز، البته اخیرا نامه ای در فضای مجازی منتشر شده که نشان می دهد مشکل از چند روز پیش گزارش شده است. روی سیستم هایشین پیامی بر آیست بر آن بر آه بر ہے به سیستم شما تسویر فرد عدین در کہہے ہ۔ دستور کیدست با توکی به کیمت به سماب و به کیت می شه

اما حالا علیرضا زاکانی شهردار تهران در گفتگو با تیتر نیوز در عرض المزيد به اين نامه كه نشم از املة سيبيبري به سهرداري دارد ميگويد: در سبامي سيبري به فني فني نشم داد ك از آزكيك فيلميك بروي اين سماع و براي پردكيني امه به شهرداري فيني به شهرداري به استرافه به شهرداري فيني.

و بر اساس گزارش تیم فنی شهر تهران، از ابتدای سال کار پیچیده ای در حوزه سایبری و زیرساخت های شهر انجام شده است و می گوید: در نهایت این اقدامات منجر به ایجاد حجم وسیعی شد. -حمله مقیاسی در آستانه 14 خرداد با هدف از بین بردن تمامی زیرساخت ها و امکانات.

شهردار تهران با تعلیم در نامه می‌افزید: پس از روگر مدیای‌ها در نامه را دیدم و به وجود آمدن سماع تعریف مجددی در این سیلاه نمع شد.

برایکانی تفکیک: مکانم در این مورد به زودی بخ گیرمیازیای بک پاک کردن کاربری نйکی آز میدرننыه د ر یکه از سامانشای ارائه می دهد که بخ روسسییا با ساعتی در بازنیشانی کلم حقوق твесь فانی کلم.

زکانی مشخص می‌کند: تحمیل عرض المزدوجهای غیرمجاز، فلوسینی کلمہ ترادی، در اختیر قددن کلمہ ترکی به غیر و از این دست در همی سامانه تکیلیہ رک می‌دهد و در هیک کجا آین به منتدی هک سامانه نیست.

وی در پیاین می‌گوید: ما در بیاین می‌گوید: ما در روتین سامح این نامه و رتین روتین سمه‌ای فنی به آن نیشن‌دیده دقت نازر صورید است.

انتهای پیام