اخبار کسب و کارعمومی

قالب لارج پنل چیست؟

قالب لارج پنل جایگزیــن بســیار مناســبی بــرای سیســتم هــای قالــب بنــدی مــدولار مــی باشــد . در ایــن روش بــه جــای اســتفاده از پنــل هــای قالــب مــدولار و اتصـال آن بـه کمـک ملزوماتـی ماننـد پیـن و گـوه و کلمپـس ، قالـب بـه صـورت یـک تکــه طراحــی مــی شــود . کمتــر شــدن درزهــای اجرایــی ، افزایــش مقاومـت ، حمـل و نقـل آسـان و عـدم نیـاز بـه مونتـاژ و دمونتـاژ اضافـی از مهـم تریـن کاربردهـای ایـن سیسـتم مـی باشـد .

قالب لارج پنل چیست؟

مشخصات محصول

 • امکان اتصال به قالب های مدولار

بـه دلیـل تسـمه ای بـودن پنـل هـا ، امـکان افـزودن قالـب مـدولار بـه آنها وجـود دارد .

 • استفاده در پروژه های کوچک و بزرگ

بــه دلیــل قیمــت نزدیــک بــه مــدولار و کاهــش هزینــه نهایــی بــرای انــواع پــروژه هـای کوچـک و بـزرگ مناسـب مـی باشـد.

 • افزایش سرعت اجرای پروژه
 • کاهش زمان مونتاژ
 • عدم نیاز به دمونتاژ در هر مرحله بتن ریزی
 • امکان اجرا به صورت دو طرفه و یک طرفه
 • کاهش درزهای اجرایی بتن
 • ایجاد سطح بتن اکسپوز
 • قیمت تمام شـده مقرون به صرفه
 • امکان اتصال به قالب مدوالر تسمه ای
 • افزایش تحمل فشار بتن

روش اجرا

قالـب هـای لارج  پنـل تسـمه ای ، توسـط پیـن و گــوه یــا کلمپــس ( بســت قورباغــه ای ) بــه یکدیگــر متصــل مــی شــوند .

معمــولا قالــب لارج پنــل تســمه ای جهــت افــزودن قالــب هــای بــا ســایز کوچکتــر و در نقــش فیلــر مــورد اســتفاده مــی باشــد .

قالــب هــا در ســایز هایــی تولیــد مــی شــوند کــه امـکان حمـل آسـان بـه محـل پـروژه هـا را بـدون ترافیکـی شـدن محمولـه فراهـم مـی نماینـد .

 بـه دلیـل ابعـاد بـزرگ قالـب هـای لارج پنـل و کـم شـدن درزهـای اجرایـی ، بتـن نهایـی کامـا اکسـپوز مـی باشـد .

قالـب هـای لارج پنـل را مـی تـوان بـا اتصـاالت قالـب مـدولار یـا بلـت 22 و مهـره 3 گـوش از دو طـرف بـه هـم متصـل نمـود .

چرا باید از قالب بتن فلزی استفاده کنیم ؟

نکته قابل تامل اینجاست که در سال های اخیر  قالب بتن را از جنس پلاستیک ، فایبر گلاس و رزین به صورت چشمگیری تولید و به بازار عرضه میکنند اما در هزینه و مقاومت این مصالح در برابر نقش تخته قالب بندی و قالب فلزی بتن کمی جای تردید وجود دارد و مقاوت لازم در برابر فشار وارده بتن را ندارند .

برای انتخاب قالب مناسب برای پروژه از فاکتور زیر سنجیده می شود : قالب بتنی مورد استفاده در پروژه  عمرانی مسطح از 3 تا 12 اینچ متغیر است .دلیل متغییر بودن به حداکثر مقدار بتن در زیر بنای پروژه های عمرانی مسطح مورد استفاده قرار می گیرد بستگی دارد.

 قالب بتن فلزی در مقابل فشار بسیار زیاده وارده از سمت انبوه بتن مقاوم تر و بسیار برتری نسب به دیگر قالب بتنی دارد. وزن حاصل از بتن ریخته شده در قالب بتن به صورت استاندارد اگر در نظر بگیریم معادل یک فوت مربع بتن (۱۵۰ پوند) است در تمامی حالات استفاده از قالب بتن در پروژه هایی مثل دیوار ، سرستون و یا تیر پل و موارد دیگر معادل با هزاران فوت مربع میشود.

نتیجه گیری حاصل از میزان وزن و فشار وارده بتن به قالب بتن باید قالب فلزی بتن به طوری باشد که بتواند این حجم و فشار حاصل از بتن ریخته شده را تحمل کرده و آسیبی به قالب وارد نشده و دفرمه نشود. اگر در انتخاب قالب برای بتن ریزی اشتباهی رخ دهد میزان ضرر و زیاد در پروژه بسیار بالا خواهد بود پس حتما توجه داشته باشید انتخاب قالب بتن یک اصل در صنعت ساخت و ساز به حساب می آید.

معرفی تجهیزات قالب فلزی بتن

 • پین و گوه: از این قطعه برای اتصال پانل های قالب های بتن به یکدیگر استفاده می شود.
 • میان بولت چدنی: از این قطعه برای آب بندی بتن استفاده می شود. میان بولت های چدنی که از کیفیت خوبی برخوردار بوده مقاومت بالایی به بتن شما می دهند و از فشارهای وارده جلوگیری می‌کنند.
 • بولت تمام رزوه: از بولت های تمام رزوه برای اتصال دو وجه قالب فلزی بتن که روبروی هم قرار دارند استفاده می شود.
 • مهره خروسکی:نحوه کار مهره های خروسکی به این صورت است که بولت تمام رزوه از داخل سوراخ عبور کرده و توسط مهره خروسکی از دوطرف مهار میشود.
 • گیره متوسط: هرگاه پشت بند از لوله باشد از گیره متوسط استفاده میشود.
 • میان بولت فنری:دارای ۲ فنر بولت در دو طرف هستند میان بولت های آب بند فنری به همراه ۲ مخلوط پلاستیکی نقش تعمیر کننده فاصله بین دو قالب فلزی را ایفا می کنند.
 • کلمپس داکتیل:این کلمپس ها بسیار سخت و نشکن بوده و با ضربه چکش در محل خود قرار می گیرند.

از دیگر متعلقات بتن کاری می ‌توان به بولت عصایی، واشر کاس، سرجک سقفی، واشر دولوله و تسمه بولت اشاره کرد.

حال که به طور کامل با بتن و قالب آشنا شدید به معرفی قالب بتن و در نتیجه انواع قالب بتن خواهیم پرداخت. هنگامی که از ساخت و ساز انواع سازه ها و برج های بزرگ سخن به میان می آید، مهندسین به فکر بهترین بتن که از قالب بتن بروز و پیشرفته خروجی می گیرد می افتند. قالب بتن در علوم مربوط به ساخت و ساز بسیار مطرح است. حتما به آسفالت هایی که با کیفیت بسیار ساخته شده اند و بعد از گذشت سال ها و اتفاقاتی که در پیرامون می افتد آسیبی نمی بینند و بسیار با دوام هستند توجه کرده اید.

این آسفالت به کمک موادی مانند بتن که از انواع قالب بتن خروجی گرفته است استفاده شده اند و میزان مواد و اجزای تشکیل دهنده بتن با توازن دقیق در آن انجام شده است. قالب بتن محکم و با دوام که در کارگاه بزرگ ساخته می شوند اکثرا جزء قالب فلزی همچون آلومینیوم و استیل و فولاد می باشند. اگر بخواهیم به معرفی انواع قالب بتن که کاربرد مخصوص به خود را دارند بپردازیم به موارد زیر اشاره می کنیم:

 • قالب مدولار که از موادی با سطح فلزی پوشانده شده است.
 • قالب فلزی بتن صندوقی که نسبت به دیگر انواع قالب بتن بسیار پایدار و ماندگار است و در امور ساخت و ساز گسترده از این نوع قالب بتن استفاده می شود.
 • قالب بتن از جنس چوبی در کارگاه های سنتی تولید می شود و در ساخت آن تخته هایی با لایه های مختلف در سایزهای گوناگون به کار رفته است. در میان انواع قالب بتن، قالب بتن چوبی دارای انعطاف قابل ملاحظه است.
 • قالب بتن پلاستیکی از مدلی که مورد بازیافت قرار می گیرد برای سازه کاربرد دارد که بتن با بافت ساده تر و سبک تر در آن به کار رفته است.
 • قالب فلزی بتن که با ساخت بسیار با دقت و استاندارد در معرض تولید انبوه است.
 • قالب فلزی بتن محافظ شده و عایق که بعد از تولید در کارگاه و مجموعه ساخت قالب، در نقطه تولید شده خود قرار می گیرد و موجب می شود سرعت، مقاومت و دمای مربوط به ساخت قالب بالا رود.

قالب بتن متنوعی که در بالا به آن اشاره شد دارای مشخصات مخصوص به خود است که مشخصه مهم در آن ها استاندارد بودن است. اگر یک کارگاه بزرگ بخواهد قالب بتن در دست تولید داشته باشد که با دوام باشد و تمام استاندارد جهانی را دارا باشد می بایست قسمت مختلف آن مانند سطح جانبی قالب بتن، وزن قالب بتن، جنس قالب بتن، وزن آن کاملا مورد محاسبه توسط تولید کنندگان قرار گیرد.

منبع:

یوتیوب

قالب گستر سپنتا

رضا زنگنه

متخصص ونویسنده محتوای متنی وبسایت