حوادث

آیا مستاجر می‌تواند ملکی را که اجاره کرده اجاره دهد؟

آیا مستاجر می‌تواند ملکی را که اجاره کرده اجاره دهد؟

آفتاب نیوز:

سیده پگاه حسینین، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون فقهای استان البرز می گوید: در خصوص امکان اجاره ملک توسط مستاجر باید مواردی را مد نظر قرار داد. طبق ماده 474 قانون مدنی مستأجر می تواند محل مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد مگر اینکه در اجاره نامه خلاف آن شرط شده باشد.

این وکیل دادگستری ادامه می دهد: زیرا در متن ماده 474 قانون مدنی به صراحت آمده است که مستأجر می تواند عین محل اجاره را به دیگری اجاره دهد و از طرفی در جواز اذن نیز هست. در نتیجه این ایراد به استناد این ماده مستأجر اول می تواند عین مستأجره را اجاره و به مستأجر دوم تسلیم کند.

وی می افزاید: اما باید در نظر داشت که ماده 474 قانون مدنی در مورد اجاره املاک مسکونی، اشیاء و … است و یک قانون کلی محسوب می شود، اما در مورد املاک تجاری در صورتی که اجاره مورد اجاره قرار گیرد. پوشش دادن. قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 برعکس خواهد بود و ماده 10 قانون فوق الذکر می گوید: مستاجر نمی تواند منفعت اجاره را کلاً یا بعضاً یا منقطع را منتقل کند مگر اینکه وجود داشته باشد. بدون قدرت. به صورت مکتوب به او داده شده است.

حسینین می گوید: در صورتی که مستاجر تمام یا قسمتی از اجاره را اجاره دهد، مالک می تواند در پایان مدت اجاره یا در صورت فسخ اجاره، قرارداد اجاره را با هر یک از مستاجرین اصلاح کند. در صورتی که مستاجر حق انتقال کالای مورد اجاره را به دیگری داشته باشد، هر مستأجر می‌تواند از مالک یا نماینده قانونی وی تقاضای تعدیل اجاره را پس از انقضا یا خاتمه مدت اجاره اصلی کند.

وی ادامه می دهد: البته در رابطه با ماده 474 قانون مدنی نکته دیگری که قابل توجه است ادامه ماده فوق است که به شرح زیر است: مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن مقرر شده باشد. برای توضیح این قسمت از مقاله، باید موارد زیر را تشخیص دهیم:

1. در صورتی که مستأجر متعهد شود در مدت اجاره مال مستأجر را به اجاره ندهد: در این صورت مستأجر اصلی اختیار نقض این خیار را دارد و می تواند بر اساس این خیار، اجاره اصلی را فسخ و تقاضای تخلیه کند. ملک مستاجر. قرارداد اجاره دوم منقضی می شود.

2. در صورتی که موجر حضانت مستاجر را در استفاده مستاجر شرط کرده باشد: در این صورت منظور مستاجر این است که موجر شرط کرده است که خود مستاجر فقط قیم مستأجر باشد می تواند از منافع استفاده کند و در این مورد. در این صورت، نقض حق فسخ مستاجر برای مستأجر اصلی به منزله نقض شرایط حق فسخ است و پس از خاتمه اجاره اول، اجاره دوم مانند سابق ادامه خواهد داشت.

3. موردی که مستأجر در مدت اجاره از حق انتقال به دیگری صرف نظر کرده است: در این صورت چنانچه مستأجر تعدی کرده و عین مورد اجاره را به دیگری اجاره داده باشد، اجاره دوم باطل می شود.

کارگروه خبری حوادث

نویسنده حوادث با تمرکز بر جنبه‌های سیاسی و اجتماعی رویدادها هستم. توانایی بررسی تأثیر رویدادها بر سیاست‌ها و جامعه را دارم و به خوانندگان نگاهی عمیقتر به این جنبه‌ها می‌دهم.