خبرنگار تراز انقلاب اسلامی  – تیتر نیوز

خبرنگار تراز انقلاب اسلامی  - تیتر نیوز

طبعاً شناخت و التزام به این معارف، موجب آراستگی خبرنگار یا هر فعال رسانه‌ای دیگر به صفت «تراز انقلاب اسلامی» می‌شود. برخی از این ویژگی‌ها به قرار زیر است:

1. همواره به یاد خدا بودن و او را حاضر و ناظر در تمام عرصه‌ها و صحنه‌های فعالیت رسانه‌ای دانستن. از همین رو است که او همواره هر اقدام خود را با یاد خدا آغاز می‌کند.
2. دغدغة مردم داشتن؛ چه او می‌داند که راه رسیدن به خدا از میان مردم می‌گذرد. بنابر این مهمترین دغدغة یک روزنامه‌نگار تراز انقلاب اسلامی خدمت به مردم و کاستن از درد و رنج آنهاست، به ویژه آنجا که ببیند حقی از آنها از سوی صاحبان زر و زور و تزویر ضایع می‌شود.
3. آراسته بودن به صفت والای بصیرت؛ روزنامه نگار تراز انقلاب اسلامی فردی سطحی‌نگر نیست و با مشاهدة کوچکترین علامت در هر رخدادی عنان عقل و دین خود را از دست نمی‌دهد، بلکه در تلاش است با درک زمان و مکان و شناخت واقعیت‌های آشکار و پنهان هر حادثه در مورد آن قضاوت کند.
4. برخورداری از روحیة حریت و آزادگی؛ خبرنگار تراز انقلاب اسلامی کار رسانه‌ای خود را اسباب بندگی و بردگی مدرن قرار نمی‌دهد تا به خواست این و آن – به هر دلیلی- حق پوشی کند.
5آ ترجیح منافع ملی بر منافع فردی؛ او هیچگاه مصلحت جامعه و مردم را به نام و نان و فریب‌های وسوسه‌برانگیز این و آن – حتی اگر با این و آن نسبت طبیعی(خانوادگی و …) و یا اعتباری(حزبی، شغلی و…) داشته باشد- نمی‌فروشد.
6. صداقت و امانت داری؛ روزنامه نگار تراز انقلاب اسلامی هیچگاه تحت تأثیر تعلقات پیدا و پنهان خود و القائات این و آن حقیقت را وارونه جلوه نمی‌دهد. و در کشف و افشای حقیقت در پی مبارزه با اشخاص نیست؛ بلکه او در پی از میان برداشتن پلشتی‌ها و ناهنجاری‌هایی است که جامعه را آزار می‌دهد.