اخبار کسب و کارعمومی

مشخصات بگ فیلتر

از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‌ﻫﺎ درﺻﺪد ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮده‌اﻧﺪ و اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺳﯿﺴﺘم های ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن را ﺑﺮاي ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده‌اﻧﺪ.

بگ فیلتر - سهند هواساز

 بگ فیلتر چیست؟

یکی از مشکلات شایع در کارخانه های تولید گچ، سیمان و آسفالت، کنترل آلاینده های زیست محیطی است. به همین دلیل بر اساس استاندارهای متداول این مراکز نمی توانند در نزدیکی شهرها و محیط های طبیعی دایر شوند.

غبارگیر صنعتی یا بگ فیلتر یکی از ضروری ترین دستگاه ها در خطوط تولید مواد صنعتی است که وظیفه غبار زدایی آلاینده های مضر موجود در گاز و هوا به وسیله سیستم فیلتراسیون را دارد، این دستگاه هوای پاکسازی شده را به درون هاپر فیلتر انتقال می دهد.

این تجهیز استهلاک پایینی داشته و از بهترین انواع فیلترها محسوب می شود که با آخرین تکنولوژی دنیا ساخته شده و به بهره برداری می رسد. در واقع این دستگاه اقدام به پاک کردن کیسه ها با استفاده از سیستم برگشت هوای طبیعی می کند. غبارگیر صنعتی دارای قطعاتی به رخ زیر است:

 • بدنه که شامل محفظه مکعب مستطیل یا استوانه ای شکل است.
 • سقف و پایه های فلزی و قیف که دارای جنس ورق آهن ST37 هستند‌.
 • تابلو برق، فن مکنده، کمپرسور هوا، کپسول هوای فشرده

بگ فیلتر ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در شرکت مهان صنعت ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻢ اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﻮای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺟﻮد، اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺎك ﮐﺮدن ﮐﯿﺴﻪ‌ﻫﺎ ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ. کیسه بگ فیلتر از سال 1970 میلادی بعد از اختراع پارچه ها و الیافی که قابلیت تحمل دمای 350 درجه فارنهایت را داشتند، رواج بسیاری پیدا کرده است .

اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺷﯿﺮ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﻧﺎزل‌ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻫﺮ ﮐﯿﺴﻪ ﺣﺬف و دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ‌ای ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﯿﺴﻪﻫﺎ درﮔﯿﺮ ﺟﺬب ﻏﺒﺎر از ﻫﻮای ﺧﺎرج ﺷﺪه از دراﯾﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﮐﯿﺴﻪ‌ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻏﺒﺎر ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﻮای ﻣﮑﯿﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﮔﺰوز ﻓﻦ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ.

عملکرد بگ فیلتر

معمولا بگ فیلترها از کیسه‌های پارچه‌ای بلند استوانه‌ای شکل تشکیل می‌شوند. سطح فیلتر کیسه‌ای حاوی مخروط‌های کوچکی است که اجازه عبور ذرات از سطح فیلتر کیسه‌ای را نمی‌دهد، با ورود هوای حاوی ذرات آلاینده به بگ فیلتر و عبور آن از سطح فیلتر کیسه‌ای، لایه‌ای از ذرات بر روی سطح فیلتر کیسه‌ای تشکیل می‌شود تا جایی که دیگر هوا نمی‌تواند از سطح فیلتر کیسه‌ای عبور کند. سپس سیستم تمیزکننده وارد عمل شده و به صورت آنلاین یا آفلاین، فیلتر کیسه‌ای را برای انجام عمل فیلتراسیون آماده می‌کند.

استفاده از بگ فیلتر با هدف غبارزدایی هوا، مزایای بسیاری در صنایع مختلف دارد. این سیستم می‌تواند برای کارهای مختلفی مفید باشد. همچنین استفاده از بگ فیلتر از نظر شرایط زیست محیطی بسیار مناسب است. در این بخش با دیگر مزایای استفاده از بگ فیلترها آشنا می‌شویم:

 • راندمان و بازدهی بالا در استفاده
 • طراحی کاملا جدید و مدرن
 • دستگاهی کم مصرف که باعث مصرف بهینه انرژی می‌شود
 • کارکرد کم صدای سیستم بگ فیلتر
 • دارای قطعات قابل تعمیر و تعویض
 • موفق در آزمون‌های زیست محیطی

انواع غبارگیر کیسه‌ای

غبارگیرهای صنعتی دارای کیسه های نومکس با تحمل تا ۲۵ درجه سانتیگراد حرارت است که توری های داخلی آن فولادی و آبکاری شده هستند. این تجهیزات دارای سیستم فرمان PLC بوده و فن مکش سانتریفیوژ آن ظرفیت مناسبی دارد. غبارگیر کیسه ای دارای انواع مختلفی همچون سنتی، مکانیکی، هوای معکوس و جت پالس بوده که هر کدام کارایی متفاوتی دارند.

 1.  سنتی (غیره اتوماتیک)
 2. مکانیکی
 3. هوای معکوس
 4. جت پالس

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ بگ فیلتر

 • ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎي ﻧﻮﻣﮑﺲ ﺑﺎ تحمل درﺟﻪ ﺣﺮارت تا 240 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ‌ﯿﮕﺮاد
  • ﺗﻮري ﻫﺎي ﻓﻮﻻدی ﻣﺸﺒﮏ داﺧﻠﯽ آﺑﮑﺎري ﺷﺪه
  • دارای ﻓﻦ ﻣﮑﺶ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
  • دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن PLC
  • ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﯿﻠﺮ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ روﺗﺎری ولو

 

 • جنس بدنه و قطعات تشکیل دهنده بگ فیلتر

بدنه بگ فیلتر: شامل محفظه ی مکعب مستطیل یا استوانه ای به همراه قیف و پایه های فلزی و سقف که از جنس ورق آهن ST37 می‌باشند.

قطعات تشکیل دهنده بگ فیلتر عبارت‌اند از:

 • سبد های فلزی
 • کیسه های بگ فیلتر
 • قیف ونتوری
 • شیر برقی
 • تابلو برق PLC
 • شیر دوار ایر لاک (Rotary valve)
 • فن مکنده سانتریفیوژ
 • کمپرسورهوا
 • کپسول هوای فشرده

موارد مصرف و کاربردهای بگ فیلتر

یکی از دغدغه های شایع در کارخانه های صنعتی کنترل آلاینده های زیست محیطی است، به همین دلیل اغلب صاحبین کسب و کار به دنبال انواع سیستم های فیلتراسیون هستند که با حضور آن ها این فعالین می توانند بر اساس استانداردهای متداول عمل نمایند.بگ فیلتر به دلیل کاربرد بالا و طراحی بی نظیر و ساده مورد استقبال بسیاری از افراد قرار گرفته است که در ادامه به کاربردهای آن اشاره می کنیم:

 • کارخانه‌های تولید MDF و نئوپان
 • چوب بری ها
 • کارخانه های تولید عایق های الکتریکی
 • واحد های خردایش و آسیاب کردن سنگ معدن و مواد شیمیایی ()
 • بگ فیلتر کوره دوار کارخانه های پخت گچ، سیمان، آهک، دولومیت و …
 • کوره دوار ذوب شمش فلزات روی، مس، چدن، سرب و …

یکی از مهم‌ترین نکات در مورد خرید بگ فیلتر توجه به نوع مواد به کار رفته در ساخت آن است. با توجه به اینکه کیسه‌ها از جنس‌های مختلفی ساخته می‌شنود، هنگام انتخاب کیسه فیلتر باید به موارد زیر توجه نمود.

 • مای گاز (دمای جریان هوای گرد و غبار ورودی)
 • میزان رطوبت (میزان رطوبت در جمع کننده و ماهیت هیدروسکوپی گرد و غبار)
 • ماهیت الکترواستاتیک یا ماهیت الکتریکی ذرات گرد و غبار
 • میزان سایش ناشی از ذرات گرد و غبار یا میزان خورندگی ذرات
 • مقاومت اسیدی و مقاومت قلیایی پارچه
 • قابلیت پارچه برای آزاد کردن هر چه آسان‌تر گرد و غبار
 • قابلیت نفوذ پذیری پارچه برای عبور هوا
 • اندازه ذرات گرد و غبار
 • قیمت کیسه

علاوه بر این موارد لازم است که به مواردی مانند افت فشار، سرعت فیلتراسیون و سرعت گاز بین کیسه‌ها توجه نمود.

عوامل مختلفی روی قیمت بگ فیلتر تاثیرگذار هستند که در ادامه به آنها اشاره می کنیم:

نوع مواد به کار رفته در ساخت بگ فیلتر با توجه به این که کیسه ها از جنس های مختلفی ساخته می شوند و طبیعتاً هر کدام کیفیت خود را دارند و به دنبال آن قیمت کیسه بگ فیلتر متفاوت خواهد بود، لذا هنگام انتخاب آن باید به نکاتی همچون میزان رطوبت، میزان سایش، مقاومت اسیدی و قلیایی پارچه، دمای جریان هوای ورودی، قابلیت نفوذپذیری پارچه و اندازه ذرات گرد و غبار دقت نمایید.
برند سازنده گاهی اوقات در بازار شاهد بگ فیلتری با قیمت بسیار پایین هستید در این موارد باید به کیفیت محصول شک کنید. هیچ ارزانی بی حکم نخواهد بود! شرکت مهان صنعت کانی فروش بگ فیلتر را با کیفیت بی نظیر انجام می دهد که به دلیل نوسانات بازار می توانید قیمت دقیق آن را با شماره گیری خطوط ۲۴ ساعته آن جویا شوید.

 

ویژگی‌های بگ فیلتر یا کیسه های غبارگیر

بهره بردن از کیسه های غبارگیر و بگ فیلتر بسیار ضروری است و این تجهیزات برای شرایط زیست محیطی بسیار حائز اهمیت هستند. به دلیل طراحی کاملا جدید و مدرن دارای کارکرد کم صدا است و باعث بالا رفتن بازدهی و راندمان خواهد شد. ویژگی اصلی غبارگیر مصرف بهینه انرژی بوده که از آن به عنوان دستگاهی کم مصرف یاد می شود.بگ فیلتر قطعاتی قابل تعمیر و تعویض دارد که این ویژگی سبب می شود تا شما در صورت خرابی دستگاه بتوانید مجدد آن را وارد چرخه صنعت کنید.

این تجهیزات پر کاربرد دارای سبدهای فلزی، کیسه های بگ فیلتر، قیف ونتوری، تابلو برق، شیر برقی، فن مکنده و کپسول هوای فشرده است که تمامی این قطعات باعث ویژگی متمایز پرکاربرد شدن این محصول شده‌اند. ویژگی ظاهری بگ فیلتر به صورت محفظه مکعبی یا استوانه ای بوده که همراه با پایه های فلزی، قیف و سقف است.

دارای محفظه مکعبی یا استوانه‌ای به همراه قیف، پایه های فلزی و سقف می‌باشد. به نقل از https://kmegroup.ir/ طول عمر بگ فیلتر به کاربردها و نوع گازهایی که باید تمیز شوند بستگی دارد. بنابراین، پیش بینی طول عمر آن راحت نیست.

بگ فیلتر صنعتی چیست؟

یکی از مشکلات صنایع ریخته گری غبار ناشی از انتقال ماسه به سیلوها و آلودگی ناشی ذوب گیری و ذرات ریزدانه معلف در محیط کارگاه ها است که جهت رفع این مشکلات از بگ فیلتر در سایزهای مختلف استفاده می شود.

بگ فیلتر صنعتی روی سیلوهای ذخیره ماسه جهت تهویه محیط کارگاهی نصب می شود. با توجه به نیاز شما عزیزان سطح فیلتراسیون مورد نیاز در شرکت مهان صنعت کانی طراحی و ساخته می شود.

این بگ ها دارای مشخصات فنی به شرح کیسه های مقاوم در برابر حرارت، راندمان بالا، ساختار ساده، مکانیزم سیستم برگشت هوا، هزینه پایین و استهلاک کم است.

مزایای استفاده از بگ فیلتر صنعتی

اغلب بگ فیلترها دارای کیسه های پارچه ای بلند استوانه ای بوده که سطح آن مخروط های کوچکی دارد و اجازه عبور ذرات از سطح فیلتر را نمی دهند.

لذا یکی از مزایای بسیار بارز این تجهیزات این است که با ورود هوای حاوی ذرات آلاینده به آن و عبور از سطح فیلتر کیسه ای، لایه ای از ذرات روی سطح فیلتر تشکیل شده تا زمانی که دیگر هوا نتواند از سطح فیلتر عبور کند، سپس سیستم تمیز کننده وارد عمل شده و فیلتر کیسه ای را برای عمل فیلتراسیون آماده می کند.

مزایای بسیار زیادی در استفاده از بگ فیلتر با هدف غبار زدایی هوا در صنایع مختلف وجود دارد، این سیستم دارای کارایی مختلفی است و از نظر شرایط زیست محیطی بسیار مناسب خواهد بود. مزایای دیگر این تجهیزات به شرح زیر هستند:

 • طراحی مدرن و پیشرفته
 • مصرف پایین و صرفه جویی در مصرف انرژی
 • بازدهی و راندمان بالا
 • سیستم کم صدا
 • قابلیت تعمیر و تعویض قطعات
 • مناسب محیط زیست

نحوه عملکرد بگ فیلتر

یکی از بهترین انواع فیلترها که استهلاک کمی دارد بگ فیلتر است که طراحی مدرن و به روزی دارد. این دستگاه و سایر دستگاه‌هایی از این دست، با بهره بردن از سیستم برگشت هوای طبیعی اقدام به پاک کردن کیسه ها می کنند. با این عمل تعداد زیادی شیر پنوماتیک و نازل های بالای هر کیسه حذف شده و دستگاه به صورت چند مرحله ای کار می کند.

این در واقع به این معنا است که زمانی که بخشی از کیسه ها درگیر جذب غبار از هوای خارج شده از درایر () هستند بخش دیگری از کیسه ها در حال تخلیه غبار جذب شده با همان هوای مکیده شده توسط اگزوز فن می باشند.