معایب جک یال

  • عمومیتفاوت جک هیدرولیک و مکانیک چیست؟

    تفاوت جک هیدرولیک و مکانیک چیست؟

    جک پارکینگ که برای درب های پارکینگ استفاده می شوند، انواع مختلفی دارند؛ اما مهم ترین دسته بندی آنها تقسیم بندی شان به انواع جک های هیدرولیک و الکترومکانیک است. تفاوت جک هیدرولیک با الکترومکانیک را می توان از ابعاد مختلفی بررسی کرد که مهمترین آن، نوع کاربرد متفاوت هریک از جک هاست. در واقع هر کدام از آنها برای موارد و شرایط متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرند. از طرفی فرق جک هیدرولیک و الکترومکانیک را می توان در تفاوت های موجود در مزیت ها و معایب هریک از این جک ها جست و جو کرد. به این ترتیب در اینجا می خواهیم به بررسی کامل هر یک از آنها بپردازیم تا در نهایت به یک جمع بندی در…